RSS

โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

หลักการและเหตุผล

นักศึกษา หรือ ปัญญาชน คือผู้ที่เปี่ยมไปด้วยปัญญา แต่นักศึกษาจะเปี่ยมไปด้วยปัญญาเพียงอย่างเดียวก็คงจะไม่ถูกต้อง นักศึกษาคงต้องเป็นผู้ที่ ดี เก่ง มีสุข ตามเป้าหมายของกระทรวงศึกษาธิการอีกด้วย สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาเขตชุมพร เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาเปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม เพียบพร้อมไปด้วยสติปัญญา ประพฤติตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข ด้วยเหตุนี้ โครงการ อบรมคุณธรรม จริยธรรม จึงเกิดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้นักศึกษาเข้าใจและสามารถนำหลักธรรมคำสอนตามหลักของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และเพื่อปลูกฝังคุณธรรม และจริยธรรมให้กับนักศึกษา รวมถึงการส่งเสริมให้นักศึกษาได้เข้าถึงหลักธรรมคำสอน ศาสนสถาน และพระภิกษุสงฆ์มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของตัวนักศึกษาเอง

อ่านเอกสารโครงการฉบับเต็ม dhamma2554

 

Advertisements
 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 22, 2011 in ชิ้นงานต่างๆ

 

รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อก้าวสู่สังคมฐานความรู้i

วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษาในปัจจุบันสิงคโปร์ได้กำหนดให้ “Thinking Schools, Learning Nation” เป็นวิสัยทัศน์ทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึงการที่สิงคโปร์ต้องการปลูกฝังให้เด็กรุ่นใหม่มีเจตนารมณ์ที่จะคิดในวิถีใหม่ๆ แก้ปัญหาใหม่ๆ และสร้างโอกาสใหม่แก่อนาคต โดยกำหนดปรัชญาทางการศึกษา โดยการปฏิรูประบบการศึกษา มีลักษณะแนวทางดำเนินการ

อ่านเอกสารฉบับเต็ม  singapore

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 22, 2011 in ชิ้นงานต่างๆ

 

การวิพากษ์งานวิจัย เรื่อง จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

การวิพากษ์งานวิจัย เรื่อง   จริยธรรมของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

ETHICS OF ADMINISTRATORS OF PRIVATE HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

ผู้แต่ง  ประทีป มากมิตร

ดุษฎีนิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2550

วิพากษ์โดย  มณฑา  พลรักษ์

เอกสารนำเสนอการวิพากษ์  critical_research

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 22, 2011 in ชิ้นงานต่างๆ

 

สมรรถนะและการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้

บทคัดย่อ


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนวรรณกรรมเรื่อง สมรรถนะและการเรียนรู้ในองค์กรแห่งการเรียนรู้

(Learning Organization)โดยจะกล่าวถึงความหมายของสมรรถนะทฤษฎีการเรียนรู้องค์กรแห่งการเรียนรู้

รูปแบบและกระบวนการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้รวมถึงข้อเสนอแนะและปัญหาอุปสรรคในการเปลี่ยน

องค์กรปัจจุบันเป็นองค์กรแห่งความรู้

 

Abstract

This article reviews the model of competency and learning in Learning Organization which covers competency, learning theory, learning organization, the style and process to establish learning organization. This article also has some recommendations for the problem to change the present organization into learning organization.

 

อ่านบทความฉบับเต็ม  review

 

ประมวลภาพกิจกรรม ประชาสัมพันธ์

This slideshow requires JavaScript.

 
ใส่ความเห็น

Posted by บน มีนาคม 22, 2011 in ภาพกิจกรรม